Jdi na obsah Jdi na menu
 


SATANOVA CIRKEV

25. 11. 2008

Filozofie Satanismu nespočívá v bezduchém papouškování frází z nějakých moudrých knih. Je to především praxe. Nezapomeňte, že každý den čelíte nejrůznějším situacím, životním principům, se kterými je nutné se vyrovnat. Někomu to jde lépe a někomu hůře, ale takový už je život. Nekonečná spirála, neustálé vznikání a zanikání, neustálý koloběh. Je jako had který požírá sám sebe. Stejně tak jsme to i zobrazili na symbolu na první straně našeho webu. Život je koloběh a uprostřed stojíme my samy jako brána k poznání. Člověk je cesta, cesta je v člověku. Již dávní filozofové nabádali generace lidí před mnoha věky jednoduchou, ale dokonalou filozofickou pravdou: „ Poznej sebe sama.“ My jen můžeme dodat. „ Ať jsi muž nebo žena, zdokonaluj se ve všech činnostech ve kterých se realizuješ.“ Buďte jako samotná příroda. Všimněte si jak nás neustále překvapuje něčím novým, jak nás vždy neustále něčím zaskočí. Pokuste se jí tedy napodobit v jejím tvořivém díle. Naslouchejte jí. Pak poznáte tu dokonalou harmonii a pokud jí pochopíte (nikoli podmaníte), jste na správné cestě. Na cestě bez cíle, protože cíl není důležitý. Sám život je tím cílem a ten není k zastavení.

Nebuďte slepou opozicí. Setkal jsem se s člověkem, jehož Satanismus spočíval ve spálení křesťanského kříže na zahradě jeho rodinného domku. Ne o tom to opravdu není. Není to ani o boji proti jiným náboženstvím, či filozofiím. Neuchylujme se k těmto laciným krokům. Není to ani o třepání hlavou v kotli při black metalových koncertech. Většina těchto lidí stejně o Satanismu nemají ani šajnu. Nezapomeňte jak byl Satan jako symbol popsán. Je to především rovnovážný hybný faktor v přírodě, symbol pokroku a to nemá nic společného s ničením čehokoli a odmítáním jiných postojů, které nás mohou obohatit.

Naslouchejte tajemným hlasům přírody.

Možná vás překvapila ta změna názvu. I když vycházíme z myšlenek A.S La Veye, nejsme zrcadlovým obrazem americké First Church of Satan. Ne opravdu nebudeme chodit po domech a žádat o finanční příspěvek. Chceme postavit naší filozofii na tom co LaVey původně zamýšlel. Chceme, aby Satanisté byli schopní jedinci, kteří aktivně utváří svou budoucnost., ne jen členové nějaké organizace. Ano máme zde hodnosti, ale ty jsou pouze symbolické a ukazují kam ta či ona individualita došla ve své magické, filozofické a životní praxi. Satanista by měl totiž znát alespoň základní filozofické proudy. Základy magie. A samozřejmě by měl umět obhájit svůj životní postoj. Nebo si myslíte, že noviny a televize jsou tu proto, aby nás podporovali? Nikoliv. Jde jim o vraždění nemluvňat (já je mám nejraději s brokolicí) a zvrhlé sexuální orgie někde na hřbitově. Aby každý z vás a mnozí kdo zavítají na tento web měl jasno o co nám vlastně jde, vypracovali jsme čtyřicet dva otázek a odpovědí. Pak již nikdo nemůže říct, že nebyl informován….

To je pro začátek vše.

Semhamforash

Frater Pluto – Pán meče


Pokud patříte mezi stálé odběratele našeho časopisu THE ABYSS, následující řádky vás nepřekvapí a pokud ne, musím vás ujistit, že se nejedná o nečekané změny, nýbrž o završení pozvolného procesu. Ten odstartoval Jiří Valtr svým článkem v našem časopisu, který jsme otiskli 1. 10. 1999. Informoval nás v něm, že naše První Česko-Slovenská Církev Satanova přerušila veškeré kontakty s THE FIRST CHURCH OF SATAN v USA. Již dříve jsme cítili, že je nutné hledat a razit nové cesty, kterými by se měla naše práce ubírat. Pozvolna se tak začala utvářet naše vlastní historie. Každý z nás si byl dobře vědom toho, že Satanismus jehož moderní základy položil A. S. La Vey nemůžeme donekonečna prezentovat pouze jako filosofické učení vycházející z pouček, které obsahuje Satanská bible. Satanismus nikdy nebyl a nikdy nesmí být statický! Veliký potenciál, kterým toto pozoruhodné učení disponuje naopak spočívá v jeho nevyčerpatelné kreativitě a my se rozhodli nechat se tímto silným proudem nespoutaných tvůrčích sil inspirovat při vytvoření nové, ryze naší organizace. Po šesti letech úsilí předních členů naší církve jsme připraveni zahájit renovace ve stávající struktuře našeho společenství a vztyčit tak základní pilíře obrozeného Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy, kam si vás tímto dovolujeme pozvat ke společnému dílu na jehož konci bude na ty, kteří vytrvají čekat poznání z těch nejcennějších, arci, z těch nejcennějších!

A nyní nám dovolte vás podrobně seznámit se všemi změnami. Tu první významnou změnu můžete pozorovat nejen v našem pozměněném názvu, ale i na naší oficiální hlavičce, která nás v budoucnu bude odlišovat od podobných zpřízněných, ale i zcela odlišných skupin a organizací. Nový symbol našeho společenství je otištěn na titulní straně THE ABYSS (No. I, 2005), jakož i v záhlaví našeho prohlášení a je i nedílnou součástí nových členských průkazů, které budou všem zájemcům o další spolupráci obratem odeslány poté, co svůj úmysl setrvat v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy stvrdí zasláním nově vyplněného přijímacího dotazníku. (Tyto dotazníky budou pochopitelně zaslány pouze stávajícím členům bývalé Církve Satanovy, kterým je především toto sdělení určeno.) Další změny byly učiněny i ve struktuře vedení. Poté co se Jiří Valtr rozhodl rezignovat na všechny oficiální funkce v C. S. jsme jím byli zde v Praze vyzvání k převzetí vedení celé C.S. Mnozí z nás očekávali, že se tohoto úkolu zhostí náš SECOND MASTER Pavel Brndiar a zaujme vůdčí úlohu v roli GROTTO MASTERA. Ten však tento titul odmítl a namísto toho nám předložil pozoruhodné řešení celého problému. Navrhl totiž založit Radu Třinácti, která by nadpoloviční většinou byla usnášeníschopná a řídila by celý První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy. V této radě zasedá mimo něj ještě dalších dvanáct osobností z řad členů Církve Satanovy, přičemž se nejedná pouze o dlouholeté členy s významným postavením, ale i o adepty, kteří jsou v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy teprve krátce. Tento výběr byl takto proveden záměrně, aby tvořil dokonalý průřez členskou základnou. Následující informace jsou přepracovanými verzemi starších materiálů naší církve a v této podobě byly nově schváleny touto radou a jsou i do budoucna závazné pro všechny členy Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy.


Rada Třinácti

 


Zasvěcovací stupně 1. česko-slovenského chrámu Církve Satanovy

 

V P.CH.C.S. existují jednotlivé stupně zasvěcení či hodností, z nichž vyplývají určitá práva a povinnosti jednotlivých členů. Těchto stupňů je sedm.

 

Novic – Novicius monachus

Obřadů se nezúčastňuje, je přítomen pouze v případě svého zasvěcovacího obřadu, kterým získá hodnost učně.

S tímto stupněm nejsou spojeny žádné konkrétní povinnosti (novic ještě není členem P.CH.C.S.).

 

Učeň – Aluminus či Apprentic

Obřadů se zúčastňuje.

Povinnosti spojené s jeho hodností jsou následující : ve všech satanských aktivitách je podřízen výše postaveným členům Templu. Může být mimořádně přizván na kongregace Templu či na menší porady. (Učeň ještě není členem P.CH.C.S.) 

 

Zkušený – Examinandus či Tutor

Obřadu se zúčastňuje a má při něm na starosti drobnější úkony (podává celebrantovi či jeho asistentům rituální pomůcky, drží knihy, z kterých je předčítáno celebrantem a má na starosti podobné úkony).

Povinnosti souvisící s jeho postavením jsou následující : hovoří s Novici a  Učni a předává jim své znalosti. Může být stálým přísedícím při kongregacích Templu či při menších poradách (tzv.esbatech), není to však nezbytné. (Měl by být členem P.CH.C.S., není to však nutné.)

  

Znalý – Peritus či sublime (Vznešený)

Obřadu se  zúčastňuje a  má při něm na starosti obsluhu gongu či kadidelnice. Povinnosti spojené s jeho postavením : učí Novice a Učně. Zkoušeným předává své znalosti a všemožně podporuje činnost Templu. Měl by být stálým účastníkem na kongregacích Templu a účastnit se na menších poradách, není to ale nezbytné. (Znalý musí být členem P.CH.C.S.)

 

Zkoušející – Magistr peritus, také Pán Černého Plamene (Kněz III. stupně) 

Obřadu se zúčastňuje a stará se o jeho správný průběh. Rozžíná a zháší obřadní svíce. Zastává při něm úřad Subdiakona.

Povinnosti spojené s jeho postavením: zkouší Zkoušené, uděluje rady Znalým. Navrhuje povýšení členů svým nadřízeným. Má na starosti písemnou agendu, popřípadě dohlíží na vydavatelskou činnost  Templu. Je stálým účastníkem na kongregacích a poradách, které se konají. (Zkoušející musí být členem P.CH.C.S.).

 

Pobočník – Adiutor, také Pán Meče (Kněz II. stupně)

Při obřadu nosí obřadní meč a má na starosti veškeré dění týkající se uspořádaní a výkonu obřadu, ať již za přítomnosti nejvyššího Kněze či za jeho nepřítomnosti. Zastává úřad Diakona.

Povinnosti spojené s jeho postavením : organizuje vše čím jej pověří nejvyšší Kněz neboli Mistr, nejvyšší představitel Templu. Musí být stálým účastníkem na kongregacích Templu či na poradách, které jsou svolávány, též může být pověřen jejich organizováním (Pobočník musí být členem P.CH.C.S.).

 

Nejvyšší Kněz - Mistr – Pontifex maximus (Kněz I. stupně)

Obřadu se zúčastňuje ve funkci Celebranta.                                                                        

Povinnosti spojené s jeho postavením : řídí činnost Chrámu. Svolává kongregace, schvaluje povýšení členů Chrámu či sesazuje nespolehlivé adepty, to však až po poradě s Knězi P.CH.C.S.. Zodpovídá se Radě Třinácti, která je nejvyšším orgánem P.CH.C.S. (Nejvyšší Kněz musí být členem P.CH.C.S.

 


Práva a povinnosti satanského spolku

 

Ještě předtím než P.CH.C.S. udělí oficiální povolení ke vzniku svojí pobočky (tzv. Templu), musí jeho zakladatelé a členové projít zkušebním obdobím během kterého tento Templ pracuje pod názvem Satanský spolek Prvního chrámu Církve Satanovy. Teprve poté co jeho členové prokáží, že jsou schopni aktivní a samostatné činnosti může jim Rada Třinácti udělit oficiální povolení k založení Templu. Časový úsek během kterého je satanský spolek prověřován se pohybuje v rozmezí jednoho až tří let od jeho vzniku.

 

1.      Počet členů, nejméně tři.

 

2.      Členskou základnu takového spolku mohou tvořit pouze lidé ze stejného města a přilehlého okolí. Nicméně se satanisty ze vzdálenějších oblastí doporučujeme udržovat alespoň písemný kontakt.

 

3.      Členové satanského spolku by se v něm mimo jiné měli i připravovati na vstup do P.CH.C.S. Ten je totiž podmínkou pro jejich další aktivní zapojení do její činnosti. Není možné, aby byli mezi nás přijímáni hlupáci. V žádném případě se také nesmí jednat o fanatiky či rasisty, kteří usilují o spojení satanismu s fašismem či nacismem.

 

4.      Satanský spolek má právo používat zasvěcovací stupně P.CH.C.S., přičemž jeho nejvyšší představitel může dosáhnout maximálně 6. stupeň zasvěcení a to v jakémkoli oficiálním Templu P.CH.C.S., který působí na území České republiky a je veden Mistrem Církve. Takto vysoký stupeň zasvěcení předtím musí pochopitelně schválit i Rada Třinácti.

 

5.      Satanský spolek má právo v omezené míře provozovat vydavatelskou činnost. Jeho členové jsou ovšem povinni veškeré své materiály předkládat ke kontrole Radě Třinácti a v případě nutnosti je přizpůsobit požadavkům, které členové této rady budou mít.

 

6.      Dále mohou členové satanského spolku, jsou-li k tomu ovšem písemně zmocněni Radou Třinácti, publikovat v regionálním tisku a poskytovat mu příležitostné rozhovory. I o této činnosti jsou ale povinni podávat včas přesné informace hlavnímu ústředí P.CH.C.S., které sídlí v hlavním městě České republiky. V případě, že jsou osloveni hromadnými sdělovacími prostředky je nezbytně nutné, aby nejdříve kontaktovali Radu Třinácti a teprve na základě jejího většinového rozhodnutí poskytli médiím požadovaný rozhovor anebo jej odmítli.

 

7.      Nejvyšší představitel satanského spolku má právo vykonávat jakékoli rituály a obřady, které jsou běžně dostupné členům P.CH.C.S. či sepisovat obřady vlastní. Výjimkou jsou pouze iniciační obřady, které může vykonávat pouze do stupně vlastního zasvěcení a pochopitelně i satanský křest, který smí celebrovat výhradně Mistři P.CH.C.S.!

 

8.      Představitelé satanského spolku mají dále právo používat hlasovací systém, který je standardní pro všechny Temply P.CH.C.S. a o všech svých interních záležitostech rozhodovat v rámci své vlastní odpovědnosti!

 

9.      Představitelé satanského spolku mají rovněž právo vykonávat tzv. “Esbaty” (což jsou neoficiální setkání členů spolku při kterých se plánuje jejich další činnost a provádějí se méně významná rozhodnutí).

 

10.  Dále se na činnost satanského spolku vztahuje všech šest bodů následujícícho textu.

 

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že všechny tyto podmínky usměrňující činnost satanských spolků nebyly ustanoveny proto, aby brzdily jejich představitele v jejich práci, nýbrž z toho důvodu, abychom předešli případným problémům či nedorozuměním, které by mohly poškodit celý První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy. Jestliže se totiž rozhodnete vystupovat jako skupina, která navazuje na naši činnost je pochopitelné, že s námi skutečně musíte úzce spolupracovat a řídit se všemi magickými i filosofickými zásadami, které jsou pro nás určující a neměnné. Jedině tak se dá předejít většině problémů, které nám působí fanatici a zkreslené či nepravdivé zprávy v některých bulvárních časopisech, jejichž novináři často záměrně překrucují informace o satanismu, které jim poskytují mluvčí P.CH.C.S.

 


Práva a povinnosti satanských Templů

 

6 pokynů a rad, kterými se řídí každý oficiální Templ P.CH.C.S.(pobočka chrámu Církve Satanovy):

 

  1. Nejste-li členem P.CH.C.S., nezakládejte jakoukoli satanskou organizaci, je totiž velmi důležité, abyste se nejdříve seznámili ze základními pilíři satanské filozofie a to nejen s poučkami Antona Szandora La Veye a jeho literaturou, nýbrž i s dílem ostatních představitelů moderního satanismu. Zvláštní pozornost byste pak měli věnovat literatuře věnované české satanistické scéně jakož i českým autorům. Tyto materiály vám mohou nabídnout právě členové chrámu P.CH.C.S. a lidé, kteří s ním úzce spolupracují. Nejste-li totiž členy naší organizace, může se stát, že i při nejlepší vůli, kterou budete mít, můžete satanismu  uškodit rozhodnete-li se pro skupinovou činnost! Právě díky tomu, že nebudete mít možnost porovnat své subjektivní dojmy získané z pochybných zdrojů  s dlouholetými představiteli satanského proudu v naší zemi.

  2. Pokud jste členy P.CH.C.S. a vedete-li jakékoli satanské sdružení, měli byste navázat úzký kontakt s představiteli P.CH.C.S. a aktivně se zapojit do její činnosti. V žádném případě nemůžete pod její hlavičkou zahájit jakoukoli publikační či vydavatelskou činnost aniž byste to předtím nekonzultovali s Radou 13. Rovněž není možné, abyste svou skupinu nazvali kultem či řádem, sektou nebo dokonce církví a pak ji prezentovali jako sdružení, které navazuje na činnost naší organizace, protože jediné skupiny, které na tuto činnost skutečně navazují jsou oficiální pobočky P.CH.C.S. (tzv. Temply), jejichž členové k tomu byli písemně zmocněni Radou 13. V současné době na území ČR aktivně pracují pouze tři temply a sice: pražský, prostějovský a rakovnický. Tyto větve P.CH.C.S. mají za úkol sdružovat satanisty ze svého okolí a mohou být oficiálně založeny pouze v případě, že vyvíjejí aktivní činnost po dobu dvou let a jejich členskou základnu tvoří minimálně čtyři osoby. Pokud se vám tedy  v budoucnu ozvou jiné satanistické skupiny a budou od vás požadovat, či vám nabízet jakékoli materiály s naší hlavičkou k prodeji,  ověřte si nejdříve, zda skutečně patří k P.CH.C.S. a zda je jejich činnost v souladu s výše uvedenými skutečnostmi.

  3. V případě, že jste již satanskou organizaci založili a jsou ve vaší skupině i nečlenové P.CH.C.S. je třeba, abyste používali stupně rozdělení, které sestavil Mistr Pavel Brndiar a Michal Štefančák a na jejichž vzniku se podílel i Jiří Big Boss Valter. Ke každému z těchto stupňů byly speciálně sestaveny zasvěcovací obřady při kterých se udělují hodnosti členům chrámu. Tento systém zasvěcování je dostupný pouze vybraným kněžím chrámu Církve Satanovy, kteří byli do svých úřadů jmenováni Radou 13.

  4. Naše Rada si je dobře vědoma toho, že je v současné době zbytečné zakládat nespočetné skupiny satanských organizací, které ve většině případů nedělají stejně nic jiného, nežli jen to, co děláme my. Pobočky P.CH.C.S. by proto měli vznikat jen tehdy, bude-li to opravdu prospěšné a měly by být vedeny odpovědnými lidmi s hlubokými znalostmi satanské filozofie.

  5. Dále je velmi důležité, abyste po navázání kontaktu a následné spolupráci s Radou 13 nečleny P.CH.C.S. upozornili na možnost vstupu do P.CH.C.S. a ne je od něj odrazovali, jak jsme se s tím již setkali u některých tzv. satanských církví, jejichž vůdcové prohlašujíce se za Mistry pověřené naší organizací bez našeho souhlasu pouze kopírovali naše materiály a svým členům je pak prodávali za přemrštěné částky.

  6. Dále je také zbytečné, rozhodnete-li se vést jakoukoli satanskou skupinu, přijímat do ní lidi z celé republiky. Od toho zde máme P.CH.C.S.! Satanský templ, který vedete či jej vést chcete, by mělo mít za členy především satanisty z vašeho blízkého okolí. Z vlastních dlouholetých zkušeností totiž víme, že jedině tak může být při společných setkáních vyvíjena opravdu prospěšná a užitečná činnost, např. při skupinových obřadech a ceremoniích. Nicméně s lidmi ze vzdálenějších oblastí je dobré udržovat alespoň občasný kontakt.Je rovněž důležité, aby kvalita členů odpovídala satanské elitě, není možné, aby satanistické skupiny přijímaly lidi nedospělé, nevyrovnané, nevzdělané či dokonce duševně narušené. Takoví členové jsou velice zjevným důkazem, že organizace, ke které náleží, nemá s P.CH.C.S.  nic společného, neboť my takovéto lidi do našich řad v žádném případě nepřijímáme. To samé platí i o lidech, kteří usilují o jakési sloučení satanské filozofie s fašismem či rasismem.Setkáte-li se s někým, kdo by vás přemlouval ke vstupu do P.CH.C.S., nebo organizace o které by tvrdil, že s ní spolupracuje, mějte se na pozoru! Takový člověk zřejmě do našich řad vůbec nepatří. My totiž nikoho nepřesvědčujeme a v žádném případě nenutíme k registrovanému vstupu do P.CH.C.S.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vést pobočku 1. česko-slovenského chrámu Církve Satanovy je velmi odpovědná a namáhavá povinnost, vyžadující stálou spolupráci s hlavním pražským sídlem, přičemž pouze Rada 13 má pravomoce takovouto činností pověřovat členy P.CH.C.S.  Pokud tedy vedete jakoukoli satanskou organizaci, která nesplňuje výše uvedené skutečnosti, nemáte žádné právo ji jakkoli prezentovat jako sdružení, které navazuje na naši činnost. My se totiž od těchto organizací tímto zcela distancujeme a upozorňujeme jejich samozvané vůdce, že jen oni mají veškerou odpovědnost za případné problémy, které by mohly svou činností způsobit!        


Prohlášení Rakovnického Templu

O moderní podobě satanismu toho  bylo od dob založení Církve Satanovy A.S. LaVeyem vyřčeno a napsáno již mnohé. A je pouhým otáčením se v kruhu neustálé omílání jedněch a těch samých slov a úvah. I my se budeme v základech držet těchto pravidel, ale budeme je neustále rozšiřovat a rozvíjet, neboť to je pravá podstata satanismu. Na naší společné cestě se budeme neustále potkávat s mnohými z vás. Povedeme naše kroky souměrně s 1.Česko-slovenským Chrámem Církve Satanovy, naše cesty se občas rozdělí, ale vždy pouze proto, aby se později setkaly a v našich myslích se rozšířila poznání získaná na odbočkách. A v souladu s radou třinácti se dostati do výšin samotného Universa, kde se ukáže kdo je hoden výzev magie a kdo dokáže zkrotit draka…

Nechceme se ovšem nechat vést za ručičku jako slaboši neschopní samotného rozhodnutí. Pouze získáme směr a dále je již rozvíjení naší identity v našich myslích a skutcích.

Někomu přijde možná na mysl otázka, proč zakládat další větev v Rakovníku, když existuje již dobře fungující Chrám v Praze. Hlavním důvodem je ta výhoda, že pro realizaci nejrůznějších obřadů není třeba podnikat zdlouhavé cesty do Prahy. Samozřejmě vždy kdy čas nám dovolí se budeme účastnit akcí a oslav konaných ve jménu Satana přímo v srdci 1.Chrámu. Ale pro debaty a společná setkání našich členů se jako nejvhodnější náš rodný Rakovník.

Náš spolek si klade za cíl posílit řady satanistů v naší zemi a svojí realizací satanismu v každodenním životě podpořit rozvoj Podzemní elity. Protože jen další tvrdý výpad rozumu a inteligence, výpad těch, kteří se nebojí nahlédnout do propasti, dokáže otevřít ostatním lidem oči zaslepené zažitými dogmaty a jinými „morálními“ předsudky. Musíme očistit Satanovo jméno, my budeme Satanem. My budeme těmi kdo se nebudou bát ukázat svou pravou tvář. Nebudeme se stydět prorazit zeď ignorance, kterou proti nám staví okolní svět zaslepený nelogičností a nechutí po objevení nových pravd. Budeme silní na své cestě zivotem.